Koronawirus - profilaktyka najważniejsza!

sanepidW związku z zwiększonym ryzykiem występowania koronawirusa, apelujemy za Głównym Inspektorem Sanitarnym o:
- racjonalne i odpowiedzialne zachowanie
- unikanie uczestniczenia w imprezach masowych

- zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

    kuratoium logo min          pzh log     

 

Koronawirus jest wirusem, który przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową– w trakcie kaszlu, kichania, mówienia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilkunastu godzinach.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych,
które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się tutaj.
Częste mycie rąk mydłem zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu.

3. Zachować bezpieczną odległość.
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej –udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.

6. Będąc chorymi mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus –NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem.
Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. grypę. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

7. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
www.gis.gov.pl i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Całodobowa infolinia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu
dot. koronawirusa:
604 - 106 - 359