42e                      Uczniowie naszego Gimnazjum aktywnie uczestniczą w działaniach profilaktycznych w ramach realizowanego w szkole programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. W klasach I,II i III prowadzone są zajęcia profilaktyczne przez pedagoga szkolnego. Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu
( Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia).

42d

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto celem jest również zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

42a

dopalacze 1 

dopalacze 2

Nasi uczniowie sukcesywnie gromadzą wiedzę na temat zagrożeń współczesnego „sposobu bycia”
oraz konsekwencji prób chemicznej zmiany nastroju. Uczestnictwo w programie daje szansę na świadome
zwiększenie ich gotowości do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach bezradności, zagrożenia, doznawanych szkód. Działania podczas realizacji zagadnień programu profilaktycznego „Smak życia” wspierane są aktywnie realizowanymi programami promującymi zdrowie
„Każdy kęs ma sens”, „Trzymaj formę”.

42c

 

Harmonogram działań:

 1. Omówienie treści plakatów informacyjnych pt. „ Dopalacze to śmierć – biorąc nie jesteś sobą”, „Dopalacze –Wypalacze- groźne narkotyki”. Używanie dopalaczy jest niebezpieczne! Zwrócenie szczególnej uwagi na zabiegi marketingowe osób zarabiających na żądnych wrażeń łatwych klientach-najczęściej na młodzieży!
 2. Dostarczenie młodym ludziom w wieku 13-15 lat podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy w celu zwiększenia ostrożności młodzieży w kontaktach z tymi produktami. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku dzieci i młodzieży. Organizacja różnych działań.
 3. Samodzielne zagospodarowanie przez młodzież punktu informacyjnego w szkole; wybór plakatów; wykonanie.
 4. Prezentacja: „ Młodzież, zdrowie, a substancje psychoaktywne”
 5. „Postrzeganie siebie”. Wzmacnianie własnej wartości. Rozumienie własnych uczuć, potrzeb.
 6. Projekcja i omówienie filmów: „ Nie wiesz, nie wierz, nie bierz”, „Kuzyn”. Zapoznanie z portalem edukacyjnym: www.dopalaczeinfo.pl Używanie dopalaczy jest niebezpieczne dla zdrowia fizycznego , psychicznego i relacji społecznych. Nie warto brać! Dopalacze nie ułatwiają zabawy!
 7. "Są sytuacje, w których mogę odmówić”- dotyczy: sytuacje różne.
 8. Zasadnicza debata o dopalaczach: „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Program profilaktyki uniwersalnej, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka.|
  Proklamacja zasad w sprawie dopalaczy - eliminacja ryzyka.
  Namawianie do brania jest niegodziwe! Jeśli jest świadome to staje się przemocą!

 

Mariola Ciszek