Projekt „Różni, ale razem” – „Odlišní, ale spolu”

logo eu a

Projekt będzie realizowany  od 1 stycznia do 30 listopada 2017r.

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy instytucji tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach oraz Základní škola a mateřská škola Kobeřice oraz zaakcentowanie jej znaczenia dla obu stron. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez aktywizację dzieci i młodzieży, rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz uatrakcyjnienie jej poprzez realizację tych zadań we współpracy polsko - czeskiej. Projekt przewiduje zajęcia warsztatowe z zakresu plastyki, muzyki, kulinariów, sportu, turystyki, by poprzez te różnorodne propozycje, pokazać uczniom możliwości różnych aktywności we współdziałaniu z rówieśnikami.
   Projekt odpowiada na aktualne potrzeby młodego pokolenia. Zarówno młodzież polska, jak i czeska, coraz częściej biernie spędza swój wolny czas. Obserwujemy, że jest to najczęściej siedzenie w domu przed tv lub komputerem. Skutki takiego trybu życia, mogą się okazać bardzo szkodliwe pod wieloma względami: zdrowotnym, psychicznym czy emocjonalno - społecznym, na co wskazuje wiele opracowań naukowych.
    Projekt proponuje dla różnych grup wiekowych działania, które będą atrakcyjne, zachęcą uczniów do podjęcia aktywności w różnych obszarach.
Dzieci najmłodsze (7-10 lat) poprzez zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, odkryją swoje zainteresowania, co zachęci je do podobnych działań w przyszłości. Ucząc się nawzajem od siebie, dzieci polskie i czeskie, poznają nowe techniki plastyczne, zabawy, czy nawet zwyczaje i tradycje sąsiadów.
Dzieci w wieku 11- 13 lat poprzez poznanie ciekawych dziedzin, jakimi są: pożarnictwo oraz nauka i  technika, zdobędą motywację do poszerzania wiedzy. Wykorzystując potencjał ludzki - Ochotniczą Straż Pożarną z Polski i instruktorkę warsztatów klocków LEGO z Czech, zwiększy się atrakcyjność oferty.
Młodzież w wieku 14 -16 lat dzięki opanowaniu nowych umiejętności sportowych, zachęcona zostanie do aktywności ruchowej. Lepsza znajomość gry w unihokeja i  jazdy na nartach przez młodzież czeską, zmotywuje rówieśników polskich do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie.

FB logo1
koberice

V letošním roce získala naše škola spolu s partnerskou školou dotaci z Euroregionu Silesia na projekt s názvem: Odlišní, ale spolu.

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci mezi institucemi, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach a Základní školou a mateřskou školou Kobeřice. Spolupracovat budeme prostřednictvím aktivace dětí a mládeže, zatraktivníme volný čas dětí a mládeže a hravou formou budeme trávit společný čas na úrovni česko-polské spolupráce. Projekt poskytuje v rámci výuky zdokonalení se ve výtvarných činnostech, hudbě, kulinářských dovednostech, sportu a turistice. Prostřednictvím těchto podnětů projekt ukáže dětem možnosti různých aktivit, které se uskutečňují společně se svými vrstevníky a podporují je tak v budoucích aktivitách.

Naděžda Schiedková, Věra Drobilíková