HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SP W GRZEGORZOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DATA GODZ. FORMA SPOTKANIA

20.09.2017r.

17:00

Zebranie inauguracyjne z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i pracownikami szkoły.
Spotkanie z wychowawcami klas: wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, ubezpieczenie uczniów; zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnętrznego szkoły, w tym z Programem wychowawczo –profilaktycznym, sprawy organizacyjne i bieżące.

październik – listopad 2017r.; terminy różne dla poszczególnych klas

  Zebrania ogólne i konsultacje w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w SP i Gimnazjum.

listopad 2017r.

 

Zebrania RR i rodziców z poszczególnych klas w celu współorganizacji uroczystości szkolnej.

25.11.2017r. 17:00 Konsultacje indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów po wieczorze poezji.

14.12.2017r.

18:00

Zebrania z wychowawcami klas.

Informacje indywidualne o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi

02.01. 2018r.

14.00 Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów, z wychowawcami klas.

18.01.2018r.

17:30

Klasyfikacja śródroczna

Spotkania z wychowawcami klas.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

luty/marzec

2018r.; terminy różne dla poszczególnych klas

 

 

Zebrania ogólne i konsultacje w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w naszej szkole.

.   Zebrania RR i chętnych rodziców w celu współorganizacji uroczystości szkolnej

10.03.2018r.  

Święto patrona szkoły.

Konsultacje indywidualne z wychowawcami klas oraz   z nauczycielami przedmiotów.

12.04.2018r.

18:00

Zebrania ogólne z wychowawcami klas
w SP i Gimnazjum.

maj/czerwiec

2018; terminy różne dla poszczególnych klas

Zebranie ogólne z dyrektorem wg ogłoszenia

 

Zebrania ogólne w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w naszej szkole.

Informacje indywidualne o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

Klasyfikacja roczna: 18 czerwca 2018r.

 

 

  • Zebranie szkoleniowe dla rodziców uczniów III Gimnazjum: w marcu 2018r.
  • Spotkania szkoleniowe dla rodziców – wg ogłoszeń
  • Spotkania Rady Rodziców wg planu spotkań - zobacz